Za autore

Za autore

Napomena: Ove upute možete preuzeti i u Microsoft Word .doc obliku.

Članak na hrvatskom ili engleskom jeziku poslati na e-mail adresu sec@ffzg.hr ili ga prijaviti kroz sustav za uređivanje časopisa (Open Journal System) na http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/sec do 1. ožujka za broj koji izlazi u tekućoj godini. Autori uz članak trebaju na adresu Uredništva poslati popunjen i potpisan autorski obrazac (vidjeti u ovoj datoteci).

Etika uređivanja časopisa Studia ethnologica Croatica, kao i načini rješavanja sporova u uređivanju, temelje se na Standardu uredničkoga rada i standardu COPE koje preporuča Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Predajom članka ili prikaza autori potvrđuju da je rad njihov vlastiti i originalan prinos, da nije drugdje predan na razmatranje radi objave, da predan rad nije ni u cjelini niti dijelom kopija ili plagijat drugoga rada, te da su se očitovali o stvarnom ili potencijalnom sukobu interesa povezanih s radom ili djelomičnoj koristi u vezi s time. Uredništvo časopisa podržava objektivan i pravičan anoniman recenzijski postupak s ciljem izbjegavanja bilo kakvih konflikata. U slučaju sumnje na odstupanje od ovih pravila, Uredništvo će se neodgodivo zauzeti za rješavanje spora.

Opseg članka neka ne prelazi 45.000 znakova (uključivši razmake, citate, bilješke i reference). Opseg prikaza neka ne prelazi 6000 znakova (uključivši razmake, citate i bilješke).

Raspored elemenata u članku:

 1. Naslov članka
 2. Ime i prezime autora, naziv i adresa ustanove u kojoj radi, e-mail adresa
 3. Abstrakt na hrvatskom i engleskom jeziku (do 100 riječi)
 4. Ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku
 5. • Tekst članka pisati bez uporabe tabulatora. Lokalne nazive, istaknute sintagme i sl. pisati u kurzivu.
  • Citate označiti navodnicima; dulje citate (više od 30 riječi) izdvojiti u zaseban odlomak i označiti navodnicima.
  • Bilješke (footnotes) uvrštavati slijedom teksta, označavati ih arapskim brojkama i koristiti samo za objašnjenja.
  • Reference uklopiti u tekst (ne kao bilješke) u skraćenom obliku: (Canestrini 2003); (Breivik 2005:25–26); (Brown 2006a, 2006b); (Elsner 1994:11; Preston 1992).
  • Slikovne priloge i tablice ne umetati u tekst, već ih predati kao zasebne datoteke. U tekstu jasno označiti mjesta s kojima su povezani prilozi, primjerice: (slika 1) ili (tablica 2), a na predviđenom mjestu priloga umetnuti broj priloga i njegov opis, npr.: Slika 1: naziv priloga (autor ili izvor priloga, datum nastanka priloga). Točno mjesto priloga u otisku uvjetovano je grafičkim slogom sveska.
  Slikovni prilozi moraju zadovoljiti uvjete tiska: dimenzije približno moraju odgovarati predviđenim dimenzijama u otisnutom članku; rezolucija fotografija mora biti najmanje 300 dpi, a crteža najmanje 600 dpi. Slikovni prilozi se tiskaju u crno-bijeloj tehnici. Broj slikovnih priloga u tekstu je ograničen.
 6. Popis literature navesti abecednim redom autora (više djela istoga autora navesti kronološki) s potpunim podatcima prema sljedećim pravilima:

Autorske knjige:
URRY, John. 1995. Consuming Places. London: Routledge.
MARTíN, Diaz Emma, Melis MAYNAR i Sanz CASAS. 2000. Mercados de Trabajo e Inmigración Extracomunitaria en la Agricultura Mediterránea. Sevilla: Junta de Andalucía.

Uredničke knjige:
COLEMAN, Simon i John EADE, ur. 2004. Reframing Pilgrimage. Cultures in Motion. London – New York: Routledge.

Poglavlje u knjizi:
ECO, Umberto. 1984. “The frames of comic ‘freedom’”. U CCarnival!C, ur. Thomas Albert Sebeok. Berlin – New York – Amsterdam: Mouton Publishers, 1–9.

Članak u časopisu:
JARVENPA, Robert. 2003. “Collective Witnessing: Performance, Drama, and Circulation of Valuables in the Rural Auction and Antiques Trade”. Journal of Contemporary Ethnography, vol. 32 (5):555–591.

Članak u elektronskom časopisu:
WOODWARD, Sophie. 2002. “Making Fashion Material”. Journal of Material Culture, vol. 7(3):345-353. http://mcu.sagepub.com/cgi/content/abstract/7/3/345 (pristup 28. 11. 2007.).

Novinski članak:
GRŽINIĆ, Marina. 2004. “Rod i tehnologija. Razgovor s Dianom McCarty”. Zarez, 7. listopada, br. 139:27.
Ostalo navoditi prema The Chicago Manual of Style (author-date style, reference list entry).